Základní škola a Mateřská škola Domanín, okres Hodonín

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Domanín, okres Hodonín, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2014 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Domanín, okres Hodonín od školního roku 2024/2025

u dětí s těmito registračními čísly:

66/2024                                     77/2024

67/2024                                     78/2024

68/2024                                     80/2024                                 

71/2024                                     81/2024

74/2024                                     82/2024

75/2024                                     84/2024

76/2024                                     89/2024

 

Pokud zákonní zástupci dětí, kteří zvažují odklad povinné školní docházky, nedoloží k žádosti o odklad doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa ve stanoveném termínu, budou i tyto děti považovány za přijaté.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Domanín, okres Hodonín ke krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 2. května 2024                        Mgr. Alena Kocourková, ředitelka školy

 

 

Zpět