Základní škola a Mateřská škola Domanín, okres Hodonín

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Domanín, okres Hodonín, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2014 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Domanín, okres Hodonín od školního roku 2023/2024 u dětí s těmito registračními čísly:

 

51/2023                             68/2023

53/2023                             70/2023

54/2023                              71/2023

55/2023                              72/2023

58/2023                              73/2023

59/2023                              74/2023

60/2023                              75/2023

61/2023                              77/2023

62/2023                              78/2023

63/2023                              79/2023

64/2023                              80/2023

65/2023                              81/2023

                                           82/2023

 

Pokud zákonní zástupci dětí, kteří zvažují odklad povinné školní docházky, nedoloží k žádosti o odklad doporučujíc posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa ve stanoveném termínu, budou i tyto děti považovány za přijaté.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Domanín, okres Hodonín ke krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 2. května 2023                        Mgr. Alena Kocourková, ředitelka školy

 

Zpět