Základní škola a Mateřská škola Domanín, okres Hodonín

Č.j.: ZSDom-108/2021

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Domanín, okres Hodonín, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst.2 písm. e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 5000/2014 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že:

 

vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Domanín, okres Hodonín od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito registračními čísly:

72/2021              88/2021

73/2021              89/2021

78/2021              90/2021

79/2021              91/2021

80/2021              92/2021

82/2021              93/2021

84/2021              94/2021 

85/2021              95/2021

86/2021              97/2021

87/2021

Pokud zákonní zástupci, kteří zvažují odklad školní docházky, nedoloží k žádosti o odkladu doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa ve stanoveném termínu, budou i tyto děti považovány za přijaté.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Domanín, okres Hodonín ke krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 30. 4. 2021           Mgr. Alena Kocourková, ředitelka

Zpět