Informace pro rodiče pro vzdělávání distančním způsobem

 

1. Kdy škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem.

Pokud z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) dětí, žáků nebo studentů z jedné třídy, musí škola vzdělávat dotčené žáky distančním způsobem.
Povinnost distančně vzdělávat má ve vymezených situacích mateřská škola ve vztahu k dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

2. Jakou povinnost má dítě (žák).

Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem ve vymezených případech.  Způsob poskytování a hodnocení na dálku přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

3. Prezenční výuka

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze vymezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50% účastníků konkrétní třídy, oddělení či studijní skupiny, škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole (např. z důvodu nemoci). Prezenční výuka probíhá běžným způsobem.
Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným žákům studijní podporu na dálku (např. zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období).

4. Smíšená výuka

V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole týká více než 50% žáků konkrétní třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána osobní účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním zdělávání.

5. Formy vzdělávání distančním způsobem

Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line výuky (probíhá většinou prostřednictvím vybrané komunikační platformy). Třída (skupina) pracuje ve stejný čas na stejném virtuálním místě na stejném úkolu – synchronní výuka.
Při asynchronní výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nesetkávají.

Všechny třídy mají zřízenu eTřídu, jejíž prostřednictvím mohou třídní učitelé denně zadávat úkoly, žáci 3.-5.ročníku budou v angličtině využívat Wocabee k výuce slovní zásoby.

 Ke komunikaci se školou a žáky a zákonnými zástupci žáků je možné využívat rovněž  e-mailovou komunikaci (školní e-mailové adresy učitelů).
 

6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním vzdělávání. Podpůrná opatření budou poskytována v souladu s doporučeními školského poradenského zařízení.
 

7. Způsoby a pravidla hodnocení distančního vzdělávání

Při výuce distančním způsobem je poskytování zpětné vazby nepostradatelné, neboť podporuje motivaci a ukazuje cestu k dosahování pokroku.
Při hodnocení distančního vzdělávání škola dodržuje pravidla a kritéria hodnocení, která jsou součástí školního řádu školy.

 

V Domaníně dne 25. 9. 2020

Mgr. Alena Kocourková, ředitelka

Zpět